Monday, July 10, 2017

Kurt Versock

 
 
Kurt Arnold Johannes Versock
(14 February 1895 - 17 March 1963)

Promotion
General der Gebirgstruppe (1 November 1944)
Generalleutnant (1 November 1943)
Generalmajor (1 May 1943)
Oberst (1 November 1940)
Oberstleutnant (1 January 1938)
Major (1 April 1935)
Hauptmann (1 November 1928)
Oberleutnant (1 January 1924)
Leutnant (25 June 1915) (mit Patent vom 9 December 1913)
Fahnenjunker (21 October 1914)

Medal
Ritterkreuz (25 August 1942)
Deutsches Kreuz in Gold (20 June 1944)Source:
das-ritterkreuz.de
forum.axishistory.com
geocities.ws

No comments:

Post a Comment